CCTV   انواع سيستم دوربين مدار بسته
محدوده کاربرد
مشخصات سیستم
نام سیستم
مکدسیست
ردیف
محافظت از هوا شناسی،  پیشرفت
جلوگیری از مراکز از کارخانه جهت
تجاری راه برای مانند پروزه مراکزی که
ترافیک ها تصاویر مشاهده
دستبردجهتها،  منزل برای لازم باشد
برایکارفرمایانمدیران تصویرموردی
دومتصویر زنده مرکزی) از(کارخانه) در محل خط تلفن(دفتر طریق شماره
محل اولگیری مشاهده      
نیاز به دو کامپیوتر در هر دو محل ارسال و دریافت تصاویر
تجهیزات مورد نیاز شامل تعدادی دوربین، یک کارت و یک خط تلفن
قابلیت ضبط بی وقفه تصاویر و مرور تصاویر ضبط شده
مشاهده تصاویر ضبط شده همزمان با ضبط تصاویر
قابلیت کنترل و چرخش دوربینها
آلارم و تلفن کننده،قابلیت یکپارچگی با سیستم دزدگیر
تلفن دو خط
تصویر از توسط  
انتقال طریق
کامپیوتر
AEST01
1
تصویرانتقال می باشدکه در محل ندارد
برایوجود بوده و مشابه مورد مناسب
اولکامپیوتر مکانهایی
مانندکارخانجات مختلف تولیدی
هتل ها و مراکز توریستی
بیمارستانها و گمرکات
مسکونیموسسات خدماتی، تجاری و
مهدکودکها و مراکز آموزشی
مراکزمشابهمرغداریها و انبارها و سایر
محلتصویر زنده محل ازدوم(کارخانه) در تلفن(دفتر مرکزی) خط طریق
اولشماره گیری مشاهده
بدون نیاز به کامپیوتردر محل ارسال تصاویر
تجهیزات مورد نیاز شامل تعدای دوربین، دستگاه انتقال تصویر مرتبط
قابلیت ضبط بی وقفه تصاویر و مرور تصاویر ضبط شده
مشاهده تصاویر ضبط شده همزمان با ضبط تصاویر
خط طریق انتقال
تلفنتصویر از
زبهکامپیوتربدوننی
ا
AEST02
2
پالایشگاهها، مجتمع های دسترسی
با پتروشیمیلاینمهندسی به و
امکاناینترنت آنشرکتهای
مشاهده زنده تصاویر در تمام نقاط  از طریق نرم افزار واسطه
تعریف سطوح دسترسی به دوربین های مختلف
ارائه یک نرم افزار واسطه جهت مشاهده ، کنترل و مدیریت تصاویر
کنترل دریافت از
اینترنت با تصاویر
و
ریقواسطهبرنامه
ط
AESW03
3
دارندخدمات خود ارائه مناسب جهت
موسساتیبهمشتریانتصویری به که نیاز
مشاهده تصاویر زنده در برنامه اینترنت اکسپلولر
امکان ایجاد سطوح امنیتی
نمونه این سیستم را در اینجا مشاهده کنید
سط تو از طریق
اینترنت مشاهده
تصاویر
ولراینترنتبرنامهاک
سپل
AESW04
4
مکانهادیگر نهادها، سازمانها و مناسب
شرکتهاموسساتبرای تمام ، ،
نصب دوربین های ثابت و متحرک جهت حفاظت مکانها
امکان ضبط دائم هر دوربین
حساسیت به حرکت
امکان مشاهده تصویر دوربین ها در شبکه داخلی
کنترل (چرخش و زوم) دوربین ها
امکان نمایش در چند محل و کنترل جداگانه در هرمحل
ربینمدارسیستم
بستهدو
AESG05
5
setstats
1
است . در صورت نیاز بهسیستم دوربین مداربستهکارشناسان این شرکت بهترین راهارائه می دهندحل را به شماتمام سیستمهای بالا
بصورت نمونه آورده شده        
*